Skip links

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO
im. św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu

Przedszkole Parafialne jest placówką niepubliczną, organem prowadzącym jest Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii św.Michała Archanioła w Miliczu. Przedszkole jest placówką oświatową,wychowawczą i opiekuńczą.

Organizacja przedszkola:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka 2,5 letniego, jeżeli spełnia następujące warunki: komunikuje potrzeby fizjologiczne i nie korzysta z pampersa, samodzielnie je, nie wymaga leżakowania.

1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30-do 15.30.
2. Termin przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor i podaje do wiadomości Rodziców.
3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Nie zostanie ono przyjęte do grupy.
4. W sytuacji kiedy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Dyrektora przedszkola.
5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

Obowiązki rodziców:

1. Branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.
2. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń,komunikatów zamieszczonych w „Kąciku dla Rodziców”.
3. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji.
4. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
5. Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb.
6. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę pełnoletnią,zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
7. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

Prawa Rodziców:

1. Zgłaszanie uwag i propozycji usprawnienia pracy placówki do dyrekcji przedszkola lub nauczyciela grupy.
2. Prawo wglądu w dzienne raporty żywieniowe.
3. Włączanie się do pracy Rady Rodziców.
4. Prawo do ulepszania warunków pracy przedszkola,współorganizowania uroczystości.
5. Prawo wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola.
6. Pozyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów,sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.
7. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.