Skip links

KONKURS!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO im.św.Feliksa z Cantalicio w MILICZU

I. Organizator i przedmiot konkursu:
Dyrektor Przedszkola Parafialnego w Miliczu ogłasza konkurs na LOGO PRZEDSZKOLA w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.
Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:
– identyfikacyjnych,
– korespondencyjnych,
– promocyjnych.
II. Cel konkursu:
– wyłonienie najlepszego znaku graficznego placówki,
– rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
– zaangażowanie lokalnej społeczności do działania na rzecz placówki.
III.  Założenia ogólne:
1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.
3.Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs dedykowany jest byłym wychowankom przedszkola.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
– złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
V. Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, m. in. reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych i dostarczyć go w wersji elektronicznej.
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:
– na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm.
Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

-być czytelne i łatwo zapamiętywane, być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Parafialnym w Miliczu

– ma zawierać nazwę przedszkola.

VI. Miejsce i termin składania projektów:
1. Projekty należy składać opatrzone hasłem „Konkurs na LOGO PRZEDSZKOLA” w wersji elektronicznej na adres mailowy: przedszkole.parafialne@wp.pl
2. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2) oraz klauzulę przetwarzania danych
osobowych (załącznik nr 3). Projekty, które nie spełnią wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 

VII. Kryteria oceny projektów:
1. Projekty oceniane będą przez Komisję Konkursową (w składzie: Pani Dyrektor, 1 nauczyciel, 1 przedstawiciel Rady Rodziców, 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola) zgodnie z następującymi kryteriami:
– zgodność pracy z regulaminem,
– oryginalność znaku,
– łatwość zapamiętywania,
– czytelność i funkcjonalność projektu,
– estetyka wykonania projektu.
2. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów.
3. W razie równej punktacji kilku prac o wyborze decyduje Dyrektor Przedszkola.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
VIII. Terminarz:
1. Projekty wraz z dokumentacją (załącznik nr 1,2,3) należy przesłać do siedziby Organizatora do 15. 02. 2023 r.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Facebooka placówki oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Parafialnego w Miliczu. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefoniczne o przyznaniu nagrody.
IX. Nagroda:
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną.
2. W przypadku laureata zespołowego, nagroda przewidziana nie podlega zwiększeniu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie Konkursu (imię i nazwisko), na co Uczestnik wyraża
bezwarunkową zgodę.
3. Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez Laureata oświadczenia o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu.
4. Odmowa podpisania oświadczenia o przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu przez Laureata w terminie 7 dni od jego zakończenia,
spowoduje uchylenie przez Komisję Konkursową decyzji o wyborze Laureata i wydanie decyzji o nierozstrzygnięciu Konkursu. W takim przypadku Laureatowi nie
będzie przysługiwało prawo do nagrody.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy będzie powodować przeniesienie na Organizatora Konkursu w całości, wszelkich autorskich praw majątkowych do w/w pracy, w szczególności w zakresie:
– jej utrwalania i zwielokrotniania, tj. wytwarzania egzemplarzy bez względu na zastosowaną technikę, ilość i wielkość nakładu,
– obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których logo utrwalono, tj. wprowadzania do obrotu najmu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy, publicznego
udostępnienia logo, rozpowszechniania, wykorzystania do innego celu, w tym w wydawnictwach książkowych, kalendarzach, folderach itp.
X. Postanowienia końcowe:
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA  PARAFIALNEGO W MILICZU
1. Imię i nazwisko – …………………………………………….
2. Adres zamieszkania – ………………………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu – ……………………………………………..
4. Adres e-mail – .. …………………………………………..
Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora Konkursu, Przedszkole Parafialne
w Miliczu.
…………………………   ……………………………………     ……………………………………………………………………
miejscowość, data     czytelny podpis autora         czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, iż zobowiązuję się do nie wykonywania osobistych praw autorskich i upoważniam Organizatora Konkursu – Przedszkole Parafialne w Miliczu do ich
wykonywania w zakresie:
1. oznaczenia projektu nazwiskiem,
2. nienaruszalności treści i formy projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
3. decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności,
4. nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapisu na nośnikach pamięci, wprowadzenie do komputera,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

………………………..  …………………………………….   ………………………………………………………………………
miejscowość, data    czytelny podpis autora        czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

Załącznik nr 3

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym imienia i nazwiska dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu LOGO PRZEDSZKOLA w zakresie niezbędnym do publikacji przez Przedszkole Parafialne w Miliczu na stronie internetowej placówki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………
(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Przedszkole Parafialne w Miliczu (adres: ul.Kościelna 3, 56-300 Milicz, e-mail: przedszkole.parafialne@wp.pl

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem   konieczności usunięcia  danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

4. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz podczas wystawy podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.